هر طرف را به صورت 3 تا 2 تا 1تا 1تا 1 تا كم می كنیم تا لباس تمام شود برای گودی یقه در پشت لباس هم دو سانت مانده به انتهای لباس 5 یا بیشتر تا 10 را كور می كنیم بعضی ها گودی پشت گردن را نمی دهند
برای آستین هم می توانی از محل حلقه آستین به ترتیب 5 تا 3تا 2تا 1تا1تا 1تا كم كنی بعد به قسمت كارور كوچك یا بالای سینه رسیدی 1 یا دو تا اضافه كن تا گودی حلقه آستینت خوب شود بعضی ها این دانه ها را اضافه نمی كنند می توانی اصلا حلقه آستین نداده و لباس را به صورت مستطیل ببافی كه در این صورت به گشادی آستین در اتمام بافت توجه كنید
بعد از اتمام جلو و پشت لباس سر شانه ها را به هم وصل كرده و دو ر گردن را به میل می گیریم و شروع به بافت یقه می كنیم بعد از اتمام یقه رادولا كرده و مجددا به گردن وصل می كنیم (با سوزن می دوزیم)